Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ovim Zakonom uređuje se računovodstvo i revizija, sticanje zvanja, kvalificiranje i licenciranje u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji, organizacija i funkcioniranje sistema računovodstva i revizije, priprema i prezentiranje finansijskih izvještaja, nadzor i dr. Stupanjem, na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljen u ¨Sl.n. FBiH¨, broj: 32/05. Zakon je stupio na snagu 7. Januara 2010.godine. (Sl.. FBiH, br. 83/09; str.13)

Continue Reading