• Obavljanje potrebnih službenih prijava
 • Prijava i odjava radnika na/sa PIO-a i zdravstvo-a
 • Prikupljanje dokumentacije potrebne za dobivanje kredita kod poslovnih banaka
 • Boravišne i radne dozvole za strance
 • Obračun plata, autorskih honorara i isplata po ugovoru o djelu, te dr. vrsta isplata
 • Vođenje blagajne,izrada i obračun putnih naloga u zemlji i inostranstvu
 • Izrada ugovora po potrebi u saradnji sa advokatom
 • Uređenje finansijskog i materijalnog knjigovodstva za nalogodavca
 • Knjiženje početnog stanja i osnovnih sredstava
 • Dvojno knjiženje- glavna knjiga sa saldima konta
 • Potpuna i planska evidencija (kontiranje i knjiženje) svih poslovnih događaja na osnovu od strane nalogodavca priloženih računa
 • Vođenje robno-materijalnog knjigovodstva, izrada kalkulacija
 • Vođenje knjige dužnika i povjerilaca
 • Obračun PDV-a,predaja izvještaja Upravi za indirektno oporezivanje
 • Izrada knjigovodstvenih izvještaja – polugodišnjih i godišnjih, obračun poreza i njihovo proslijeđivanje nadležnim službama
 • Prijava komunalne takse za tekuću godinu
 • Izrada godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim platama i drugim ličnim primanjima, GIP 1022
 • Izrada M4 obrasca
 • Izrada godišnjeg izvještaja/utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti, obrazac SPR-1053, godišnja prijava poreza na dohodak GPD-1051
 • Izrada izvještaja za Centralnu banku za strane ulagače
 • Ocjene poslovanja,porezno savjetovanje
 • Izrada finansijskog izvještaja retroaktivno za protekli mjesec prema uputama nalogodavca i slanje izvještaja putem e-mail-a
 • Arhiviranje knjigovodstvenih dokumenata, koje je predao nalogodavac i njihovo pohranjivanje na elektronskim nosiocima podataka